AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

Ochrana ZPF a PUPFL

Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí.
Přesto, že v současné době současná zemědělská produkce umožňuje uvedení části zemědělské půdy do klidu, je ochrana zemědělského půdního fondu před zástavbou či devastací jedním z významných úkolů naší společnosti. Naše společnost kooperuje s řadou urbanistů a urbanistických firem na tvorbě územně plánovací dokumentace, a to mimo jiné jako odborný garant za tematický okruh – posouzení a vyhodnocení vlivů navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Ochrana ZPF a PUPFL - metodika


 

 

 

 

 

 

 

Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz