AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

Rekultivace skládek a vytěžených ploch

Rekultivace v tomto užším smyslu je soubor takových biotechnických opatření, která směřují k obnově biologických funkcí zdevastované plochy.
Povinnost rekultivovat ukládá zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinnost sanovat dotčené pozemky, dále zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 289/1995 Sb. o lesích ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou řešeny prováděcími vyhláškami k těmto právním normám.


Rekultivace - zpracované dokumentace

Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz