AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

ÚSES

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v § 3 písm. a) jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Cílem územních systémů ekologické stability je zejména:
• vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území,ovlivňujících příznivě okolní, ekologicky méně stabilní krajinu,
• zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny,
• zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev (biodiverzity).

Vytváření územního systému ekologické stability je podle § 4 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
Podle biogeografického významu rozlišujeme místní (lokální), regionální a nadregionální úroveň územního systému ekologické stability.

 

ÚSES - skladebné části
ÚSES - vymezování
ÚSES - realizace
ÚSES - přehled zpracovaných dokumentací

Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz