AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

Obory činnosti

pozemkové úpravy včetně:

 • návrhu společných zařízení
 • návrhu cestní sítě v souladu s platnými předpisy
 • návrhu protierozních opatření včetně výpočtů a posouzení
 • poradenská činnost v oboru pozemkových úprav, vlastnictví pozemků apod.

ekologické projektování:

 • zpracování dokumentací ÚSES ve všech stupních (generel, plán, projekt)
 • zpracovávání následujících okruhů územních plánů obcí - přírodní podmínky, životní prostředí
 • ochrana a tvorba krajiny, zeleň v zastavěném území, vyhodnocení vlivů na životní prostředí, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
 • zpracování biologického hodnocení ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.
 • vybrané kapitoly hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) - vlivy na biotu, ekosystémy a krajinu
 • posudky ovlivnění krajinného rázu investiční činností, změnou využívání krajiny apod.
 • vymezování a popis kostry ekologické stability
 • celoplošné mapování aktuálního stavu krajiny
 • inventarizace zeleně, projekty sadových úprav a zalesnění
 • koncepční i projekční práce v oblasti revitalizací říčních systémů
 • plány rekultivace skládek a území po těžbě
 • agronomicko-pedologické analýzy půd
 • výpočty odvodů pro vynětí ze ZPF
 • digitální zpracování vybraných tematických vrstev pro GIS (ÚSES, kostra ekologické stability apod.)
 • poradenská činnost pro venkovské mikroregiony
 • zpracovávání rozvojových strategií venkovských mikroregionů
 • zpracovávání podkladů a poradenská činnost pro program obnovy venkova
 • zpracovávání podkladů a poradenská činnost pro program péče o krajinu
 • zpracovávání podkladů a poradenská činnost pro program SAPARD

geodetická činnost:

 • práce v katastru nemovitostí
 • pozemkové úpravy
 • inženýrská geodézie
 • mapování

krajinné inženýrství:

 • projekty malých vodních nádrží
 • úpravy a revitalizace toků
 • protierozní a protipovodňová ochrana
 • účelové komunikace - polní cesty, cyklostezky
 • stavby pro plnění funkce lesa - hrazení bystřin a strží, lesní cesty
 • projekty ozelenění  

  pasportizace:

 • Pasporty areálů a budov
 • Pasporty technologií areálů a budov
 • Pasporty zeleně, parkových ploch
 • Pasporty vodních děl
 • Pasporty komunikací
 • Pasporty inženýrských sítí
 • Pasporty ostatních objektů - hřbitovy, sportoviště, dětská hřiště
Charakteristika PÚ KPÚ – komplexní pozemkové úpravy ře&sc...
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pr...
Snažíme se pro jejich lepší stav něco udělat! A vy..?...
GIS
Technologie geografických informačních systémů – GIS - patří ke st...
Protože naše společnost sdružuje tým specialistů v oboru geografie, lesnictví, ...
Geodetické oddělení společnosti AGERIS s.r.o. zajišťuje geodetické pr&aa...
Pasporty areálů a budov ...
Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz