AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

Jednoduché pozemkové úpravy

JPÚ – jednoduché pozemkové úpravy zakončené rozhodnutím pozemkového úřadu a zápisem do KN jsou zahajovány tam, kde je třeba vyřešit vlastnické vztahy v části katastrálního území. Důvody mohou být různé – zpřístupnění pozemků při realizaci liniové stavby, řešení protierozní nebo protipovodňové ochrany. Touto formou se nejčastěji řeší pozemkové úpravy vyvolané stavebníkem, který pak může přistoupit jako třetí osoba ke smlouvě o dílo. Nově se prostorově a funkčně uspořádávají pozemky jen v části katastrálního území. Pozemkový úřad může upravit náležitosti návrhu, jinak se průběh prací neliší od postupu při komplexní pozemkové úpravě, pouze obsah a rozsah projektové dokumentace si urči pozemkový úřad sám. Výsledkem KPÚ je digitální katastrální mapa a soubor popisných informací. Rozhodnutím pozemkového úřadu nabývá platnosti nový stav a je zapsán do KN.

JPÚ - Projekty


Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831

 

 

 

Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz