AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

Územní plánování

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích (§ 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, platného od 1. 1. 2007).

Od počátku roku 2007 jsou podle nového stavebního zákona základními nástroji územního plánování územně plánovací podklady (členěné na územně analytické podklady a územní studie), politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace (členěné na zásady územního rozvoje, územní plány a regulační plány) a územní rozhodnutí (o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu).

Podrobněji se problematikou územního plánování zabývají zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

Společnost AGERIS se v oblasti územního plánování specializuje především:
na zpracování
územně plánovacích podkladů
na spolupráci při zpracování územně plánovací dokumentace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost AGERIS s.r.o. se v oblasti územního plánování pod&iacu...
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) se člení na následuj&...
Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz