Vodní hospodářství

  V rámci oboru vodního hospodářství krajiny nabízíme zpracování projektové přípravy:
  • malých vodních nádrží (rybníků, retenčních a závlahových nádrží, tůní, mokřadů atd.)    
  • úprav a revitalizací toků
  • hrazení bystřin a strží
  • protierozní a protipovodňové ochrany 
 V sekci Poradenství se dozvíte o tom, jak vám můžeme pomoci v přípravě projektů pro čerpání dotačních titulů.
Kontaktní osoba: Ing. Ivo Podracký, tel. 545 240 922, mobil: 604 201 753
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie