Územní plánování

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích (§ 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, platného od 1. 1. 2007). Od počátku roku 2007 jsou podle nového stavebního zákona základními nástroji územního plánování územně plánovací podklady (členěné na územně analytické podklady a územní studie), politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace (členěné na zásady územního rozvoje, územní plány a regulační plány) a územní rozhodnutí (o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu). Podrobněji se problematikou územního plánování zabývají zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Společnost AGERIS se v oblasti územního plánování specializuje především:

  • na zpracování územně plánovacích podkladů
  • na spolupráci při zpracování územně plánovací dokumentace
  • na zpracování dokumentací vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí (tzv. hodnocení SEA).
na zpracování dokumentací vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí (tzv. hodnocení SEA).

Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie