ÚSES – realizace

Pokud jsou již jednotlivé skladebné části ÚSES pevně územně vymezeny (viz vymezování ÚSES), lze přistoupit k vytváření jejich funkční podoby. V současné době se pozornost z hlediska realizace ÚSES soustředí především na ty skladebné části, které jsou navržené mimo souvislejší lesní celky, buď zcela bez funkčního základu (na orné půdě, v rámci rekultivací těžebních prostorů či skládek aj.)) nebo s omezeně fungujícím základem (na plochách trvalých travních porostů, zatravněných sadů, na ladem ležících plochách, podél vodních toků atd.). Vytváření minimálně či nedostatečně funkčních skladebných částí ÚSES vyžaduje především zpracování realizačního projektu, finanční zabezpečení realizace a zajištění firmy, která realizaci provede. Ke zpracování realizačních projektů jsou oprávněni výhradně autorizovaní projektanti ÚSES ze seznamu vedeného Českou komorou architektů. Při finančním zabezpečení realizace skladebných částí ÚSES lze v řadě případů výhodně využít skutečnosti, že většina skladebných částí ÚSES může plnit v krajině vedle základní ekologické funkce i řadu dalších důležitých funkcí (např. vodohospodářskou, protierozní, estetickou aj.). Díky tomu je možno získávat prostředky z různých zdrojů – např. z prostředků na realizaci společných zařízení schválených v rámci komplexních pozemkových úprav, ze Státního fondu životního prostředí, z dotačních titulů programu péče o krajinu, programu revitalizace říční sítě a programu obnovy venkova, z prostředků v území působících firem se silným finančním zázemím, z operačního programu Evropské unie atd. Při vlastní realizaci projektu je nezbytné dbát na dodržení závazných podmínek stanovených projektantem. Nejvhodnějším způsobem, jak dodržení podmínek zajistit, je autorský dohled projektanta nad prováděním realizačních prací.
Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie