ÚPP – územně plánovací podklady

Společnost AGERIS s.r.o. se v oblasti územního plánování podílí především na zpracování územních plánů obcí a urbanistických studií. Firma spolupracuje při územně plánovací činnosti s řadou urbanistů a urbanistických kanceláří, a to jako odborný garant za následující tematické okruhy – Přírodní podmínky, Životní prostředí, Nakládání s odpady, Ochrana přírody a krajiny, Územní systém ekologické stability, Zeleň, Vyhodnocení vlivů navrhovaného řešení na životní prostředí, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, Návrh regulativů pro nezastavitelné plochy.

Tematický okruh Přírodní podmínky zahrnuje základní popis geomorfologie, geologie, půdního pokryvu, klimatických, hydrologických a biogeografických podmínek řešeného území jako jedněch ze základních předpokladů a podmínek vývoje obce a ochrany hodnot území.

Tematický okruh Životní prostředí se zabývá zhodnocením stavu jednotlivých složek životního prostředí (tj. zejména ovzduší, vody, půdy) a negativních faktorů ovlivňujících kvalitu životního prostředí řešeného území (emise, odpadní vody, splachy a průsaky chemických látek, půdní eroze, skládky, hluk, intenzivní zemědělské obhospodařování atd.) a návrhem základních opatření ke zlepšení stavu životního prostředí (plynofikace, čištění odpadních vod, protierozní opatření, asanace skládek, výsadby zeleně, revitalizace vodních toků aj.).

Tematický okruh Nakládání s odpady se zabývá problematikou odpadového hospodářství na území obce včetně návrhů opatření k optimalizaci situace v nakládání s odpady.

Tematický okruh Ochrana přírody a krajiny se věnuje jednotlivým zájmům ochrany přírody a krajiny v řešeném území z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Těmito zájmy jsou zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, ochrana krajinného rázu, památné stromy, lokality s výskytem zvláště chráněných druhů organismů a územní systém ekologické stability. Vyjmenované zájmy ochrany přírody a krajiny jsou zároveň z hlediska územního plánování limity využití území.

Tematický okruh Územní systém ekologické stability je v podstatě podokruhem v rámci okruhu Ochrana přírody a krajiny. Zvláštní pozornost, která je věnována územnímu systému ekologické stability na poli územního plánování, vyplývá ze skutečnosti, že schválením v územním plánu se územní systém ekologické stability stává limitem využití území. Při zpracování územního plánu je důležité koordinovat návrh územního systému ekologické stability (ÚSES) s ostatními zájmy v území, ovšem při zachování primární ekologické funkce ÚSES. Z tohoto důvodu je nezbytná přítomnost autorizovaných projektantů územních systémů ekologické stability v tvůrčích týmech projektantů územních plánů.

Tematický okruh Zeleň se zabývá hodnocením zastoupení a kvality zeleně v řešeném území, opatřeními ke zlepšení kvality stávající zeleně a návrhy nových ploch zeleně, se zvláštním zaměřením na zastavěná území sídel.

Tematický okruh Vyhodnocení vlivů navrhovaného řešení na životní prostředí, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa se věnuje hodnocení tří typů předpokládaných dopadů navrhovaného urbanistického řešení. V rámci vyhodnocení vlivů na životní prostředí jsou shrnuty nejpodstatnější předpokládané pozitivní i negativní dopady navrhovaného řešení. V rámci vyhodnocení vlivů na zemědělský půdní fond (ZPF) se provádí podrobné hodnocení ve smyslu přílohy č. 3 vyhlášky MŽP č. 13/1993 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu (viz ochrana ZPF a PUPFL). V rámci vyhodnocení vlivů na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) se postupuje v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o lesích) a se Směrnicí ministerstva zemědělství o postupu při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa č. 31/2000 (viz ochrana ZPF).

Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie