ÚPD – okruhy spolupráce

Kolektiv pracovníků společnosti AGERIS s.r.o. se subdodavatelsky podílí na řadě územně plánovacích dokumentací. Spolupracujeme s řadou urbanistů a urbanistických kanceláří, a to konkrétně jako odborný garant za následující tematické okruhy: –  Koncepce systému sídlení zeleně, –  Koncepce uspořádání krajiny, – Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa,

Tematický okruh Koncepce systému sídelní zeleně se zabývá koncepčním rozmístěním ploch zeleně v řešeném území, se zvláštním zaměřením na zastavěná území sídel a zastavitelné plochy, a stanovením podmínek pro zachování či umístění nových ploch zeleně v území.

Tematický okruh Koncepce uspořádání krajiny zahrnuje základní zásady uspořádání krajiny, vymezení vybraných typů ploch s rozdílným způsobem využití (zejm. v nezastavěném území) a stanovení podmínek pro jejich využití, koncepci řešení a vymezení ploch územního systému ekologické stability a stanovení podmínek pro jejich využití (viz územní systém ekologické stability), zajištění prostupnosti krajiny, protierozní opatření, rekreační využití, dobývání nerostů, případně řešení jiných specifických úkolů. Zvláštní pozornost je věnována územnímu systému ekologické stability (ÚSES), jehož návrh je důležité koordinovat s ostatními zájmy v území, ovšem při zachování primární ekologické funkce ÚSES. Z tohoto důvodu je nezbytná přítomnost autorizovaných projektantů územních systémů ekologické stability v tvůrčích týmech projektantů územních plánů.

Tematický okruh Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa se věnuje hodnocení dvou typů předpokládaných dopadů navrhovaného urbanistického řešení. V rámci vyhodnocení vlivů na zemědělský půdní fond (ZPF) se provádí podrobné hodnocení ve smyslu přílohy č. 3 vyhlášky MŽP č. 13/1993 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu (viz ochrana ZPF a PUPFL). V rámci vyhodnocení vlivů na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) se postupuje v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o lesích) a se Směrnicí ministerstva zemědělství o postupu při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa č. 31/2000 (viz ochrana ZPF)

Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie