Rekultivace skládek a vytěžených ploch

Rekultivace v tomto užším smyslu je soubor takových biotechnických opatření, která směřují k obnově biologických funkcí zdevastované plochy. Povinnost rekultivovat ukládá zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinnost sanovat dotčené pozemky, dále zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 289/1995 Sb. o lesích ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou řešeny prováděcími vyhláškami k těmto právním normám.

Kontaktní osoba: Ing. Ivo Podracký, tel. 545 558 820, mobil: 604 201 753
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie