Plány péče – metodika

Náležitosti plánu péče o ZCHÚ upravuje § 10 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Detailně jsou náležitosti plánu péče o ZCHÚ řešeny „Osnovu plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma“ schválenou Ministerstvem životního prostředí dne 29. září 2004 pod č.j. M/100856/04. Pomůckou pro zpracování plánů péče je publikace Péče o chráněná území vydaná Agenturou ochrany přírody a krajiny (Petříček, V. a kol: Péče o chráněná území, díl I. Nelesní společenstva; Míchal, I.; Petříček, V. a kol: Péče o chráněná území, díl II. Lesní společenstva). Při zpracování plánu péče vycházíme ze všech dostupných podkladů o daném ZCHÚ, které představuje především rezervační kniha, inventarizační průzkumy a terénního průzkumu našich specialistů. Naše firma pro tuto práci disponuje profesemi lesník, vodohospodář, agronom, geograf a okruhem specialistů z oblasti botaniky, zoologie, geologie. Jako doplňující podklady se používají výsledky vědeckých výzkumů, odborných expertiz, zkušenosti z obdobných území apod.

Pozemkové úpravy, krajinná ekologie