Ochrana ZPF

Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí. Přesto, že v současné době současná zemědělská produkce umožňuje uvedení části zemědělské půdy do klidu, je ochrana zemědělského půdního fondu před zástavbou či devastací jedním z významných úkolů naší společnosti. Naše společnost kooperuje s řadou urbanistů a urbanistických firem na tvorbě územně plánovací dokumentace, a to mimo jiné jako odborný garant za tematický okruh – posouzení a vyhodnocení vlivů navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie