Ochrana ZPF – metodika

Ochrana ZPF Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond vychází ze:
  • Zákona České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších právních předpisů (jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 10/1993 Sb., zákonem č. 98/1999 Sb. (úplné znění zákona č. 231/1999 Sb.), zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., 334/1992 Sb.
  • Vyhlášky MŽP č. 13/1993 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona, v podrobnosti příloh této vyhlášky
  • Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších právních předpisů
  • vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci ve znění podějších předpisů (ve znění yyhl.546/2002 Sb. a 327/1998 Sb.)
  • Pro územně plánovací dokumentaci se provádí vyhodnocení záboru ZPF ve smyslu přílohy 3 vyhlášky MŽP č. 13/1993 Sb.
  • Pro návrh stanovení dobývacího prostoru se provádí vyhodnocení záboru ZPF dle přílohy č. 4 této vyhlášky
  • Pro vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský půdním fond ve smyslu přílohy č. 5 pro firmy i jednotlivé stavebníky jsme schopni zajistit všechny potřebné podklady, včetně případných půdních sond pro upřesnění požadavků na skrývku ornice a zúrodnění schopného podorničí
  • Pro vyhodnocení dopadu navrhovaného dobývání nerostů na ZPF provádíme vyhodnocení záboru ZPF dle přílohy 6
  • Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu provádíme podle zákona č. 334/1992 Sb., v znění pozdějších právních předpisů.
Spolu s výpočtem odvodů navrhneme objem skryté ornice a zúrodnění schopného podorničí na základě vlastního posouzení půdního profilu, případně dle dříve provedených půdních sond a projednáme využití ornice s orgánem ochrany ZPF. o Podkladem pro provedení těchto prací je nutná projektová dokumentace stavby, doklad o vlastnictví pozemků, územně plánovací dokumentace obce, souhlas obce s výstavbou, …  

Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie