Krajinný ráz – metodika

Krajinný ráz je zákonem definovaný a chráněný soubor vlastností a hodnot krajiny, které se podílí na tvorbě „místně“ osobitého charakteru území. V současné době existují různé metodiky předkládající možné způsoby hodnocení krajinného rázu, včetně hodnocení vlivu staveb a činností, které ovlivňují hodnoty vázané na krajinný ráz. K hodnocení vlivu záměrů na krajinný ráz využíváme jak těchto stávajících metodik, tak vlastního metodického řešení této problematiky. Obecně pojímáme krajinný ráz ve dvou základních úrovních. První úroveň vychází z vlastností přírodního prostředí, z nichž k nejdůležitějším řadíme vlastnosti geomorfologické a biogeografické. Ve své podstatě jde o popis přírodního potenciálu území. Druhá úroveň je věnována modifikacím krajiny v jejím současném a historickém stavu. Identifikuje kulturní složku krajiny, která vždy do určité míry vychází právě z charakteru přírodního prostředí. Pro ráz krajiny má určující význam srovnání obou úrovní, které umožňuje interpretací vztahů mezi přírodním prostředím a kulturní složkou krajiny. Srovnání a hodnocení těchto úrovní je východiskem k identifikaci míry prostorové a funkční harmonie krajiny, která je dále posuzována z pohledů uvažovaných změn v území.

Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie