KPÚ – metodika

Účastníky řízení o pozemkových úpravách jsou:

  • vlastníci pozemků – fyzické nebo právnické osoby – které jsou dotčeny řešení návrhu pozemkových úprav
  • za zemřelého vlastníka osoby z okruhu dědiců sdělené soudem
  • opatrovník vlastníka, který není znám nebo jehož pobyt není znám zastupuje
  • stavebník, je-li pozemková úprava vyvolána stavební činností
  • obec na jejímž území jsou pozemky zahrnuté do pozemkové úpravy

Obvod KPÚ Jednotliví vlastníci přicházejí do kontaktu s děním kolem jejich pozemků poprvé s pozvánkou na úvodní jednání, kde jsou seznámeni s následným průběhem a s časovou posloupností prací. Poprvé se tady setkává vlastník s projektantem KPÚ. V zájmu co nejlepšího výsledku by se měli setkávat co nejčastěji….. Individuálně se projektant s vlastníkem setká na počátku prací při šetření hranic obvodu pozemkových úprav. Za tímto účelem stanoví PÚ komisi, ve které musí být zástupci obce a katastrálního úřadu. Vzhledem k tomu, že komisionelně vyšetřená a stanovená hranice se stává závaznou nejen pro práce na vlastním projektu KPÚ, ale také při domapování zastavěné části obce, kterou následně provede mapovací oddíl katastrálního úřadu, měli by se vlastníci ve vlastním zájmu šetření hranic obvodu KPÚ zúčastnit. Na důležitost tohoto kroku jsou vlastníci, jejichž pozemky tvoří obvod pozemkové úpravy, případně jsou jejich parcely obvodem děleny, upozorněni v pozvánce rozeslané PÚ. Při šetření hranic katastrálního území nejsou zváni vlastníci jejichž pozemky jsou sloučeny do velkých uživatelských celků, protože hranice mnohdy není v terénu znatelná a je proto zbytečné zvát vlastníky tam, kde nemohou k průběhu hranice něco nového sdělit. Veškerá korespondence je pro průkaznost vedena obálkami na doručenku resp. doručenku do vlastních rukou.

Nároky vlastníků Nároky vlastníků tj. všechny parcely zapsané na listu vlastnictví (LV), které jsou v obvodu pozemkových úprav, zákon o pozemkových úpravách neukládá s jednotlivými vlastníky projednávat, ale považujeme za důležité nepromeškat žádnou možnost k setkání s vlastníky, kteří mají zájem nejen o pozemkovou úpravu ale v konečném důsledku o vzhled a funkčnost krajiny. Vlastník má při projednávání možnost sdělit projektantovi své reálné požadavky týkající se scelení, umístění a tvaru nových pozemků. Po předchozích zkušenostech, že většina vlastníků bydlí v místě, probíhají jednání v průběhu jednoho týdne většinou v prostorách OÚ. Vlastníkům je také dána možnost kontaktovat projektanta v sídle firmy –po předchozí dohodě v podstatě kdykoli. V této fázi jsou také dohledávány případné rozpory v evidenci pozemků vedenou katastrálním úřadem a povědomím vlastníků o jejich vlastnictví, ať už doložené starými listinami nebo nedoložené. Ke každé připomínce se písemně vyjadřuje pracovník PÚ sdělením, co bylo ve věci zjištěno.

Společná zařízení Než je možné přistoupit k návrhu nového umístění pozemků, je nutné na základě důkladného rozboru terénních průzkumů, shromáždění všech dostupných podkladů charakterizujících řešené území, vyjádření dotčených orgánů a organizací, posouzení ekologické stability, vyhodnocení erozní ohroženosti a vodního režimu krajiny, vypracovat návrh plánu společných zařízení a projednat jej jak se sborem zástupců, zvoleným na úvodním jednání z řad vlastníků, tak se zastupiteli obce a konečně na veřejném zasedání obecního zastupitelstva. Plán společných společných zařízení obsahuje především návrh nové cestní sítě, protierozních a protipovodňových opatření spolu s návrhem prvků územního systému ekologické stability. Pokud je návrh odsouhlasen umožní tento souhlas převést společná zařízení do vlastnictví obce, pokud některý vlastník neprojeví přání si některý prvek společných zařízení ponechat.

Návrh nového uspořádání pozemků Návrh nového uspořádání pozemků je zpracován na základě požadavků a připomínek vlastníků při projednání nároků. Vlastníci jsou k projednání návrhu přizváni s dostatečným předstihem pozvánkou na doručenku do vlastních rukou. Připomínky a požadavky uplatněné na tomto jednání jsou dále zapracovány a znovu projednány. Na jednání je vlastník znovu obeslán pozvánkou na doručenku do vlastních rukou která obsahuje místo a datum konání. Pokud vzniknou v návrhu další změny, jsou projednány s vlastníky, kterých se změna přímo dotkne. Dle možností je při návrhu nového umístění pozemků brán ohled na sjednané nájemní smlouvy s hospodařícími subjekty. Na každém jednání je s vlastníkem sepsán protokol, do kterého jsou připomínky vepsány a podepsány jak projektantem, tak vlastníkem. Stejnopis si vlastník vždy odnáší pro kontrolu s sebou. Veškeré materiály a informace jsou vlastnictvím pozemkového úřadu a není možné je bez jeho souhlasu poskytovat dalším osobám, proto není možné pracovní mapy ani další informace vlastníkům poskytovat. Kromě oficiálních projednávání má vlastník možnost navštívit zpracovatele v sídle firmy, kde jsou k dispozici všechny dosažitelné materiály, a to i takové, které jsou vlastníkům běžně hůře dostupné – jako jsou původní parcelní protokol, geometrické plány atd.

Dokončený návrh je pozemkovým úřadem po předchozím vyrozumění vlastníků poskytnut k nahlédnutí po dobu jednoho měsíce jak na PÚ tak na obecním úřadě. Pokud má vlastník k návrhu připomínky, je možno se písemně zaznamenat a pozemkový úřad se k nim ve spolupráci se zpracovatelem vyjádří. Pokud je to možné je tato připomínka či požadavek zapracován do návrhu. Podle znění zákona je to poslední příležitost pro vlastníky uplatnit své připomínky. Cílem závěrečného projednání, na které jsou vlastníci opět písemně pozváni, je zhodnotit průběh prací na návrhu KPÚ.

První rozhodnutí – o schválení návrhu pozemkové úpravy Pokud jsou splněny podmínky stanovené zákonem (souhlas vlastníků 3 výměry pozemků v PÚ), pozemkový úřad vydá První rozhodnutí – o schválení návrhu pozemkové úpravy. Rozhodnutí je vlastníkům zasíláno do vlastních rukou. Jeho součástí je souhrnná bilance – soupis všech pozemků na LV rozdělené na parcely z PÚ vyloučené a do PÚ zahrnuté – nesměňované a směňované a pak pozemky nově navržené – vzniklé v KPÚ. K novým pozemkům jsou přiloženy části mapy s vyznačenými nově navrženými pozemky. Proti tomuto rozhodnutí se může vlastník odvolat do 15 dnů od doručení k Ministerstvu zemědělství.

Druhé rozhodnutí – o přechodu a výměně vlastnických práv Pokud některý z vlastníků podá odvolání proti návrhu KPÚ, je celé řízení zastaveno do vyřízení odvolání. Vlastníci jsou o tom písemně vyrozuměni pozemkovým úřadem. Pokud Rozhodnutí o schválení návrhu proběhne bez odvolání resp. po vyřízení odvolání – vydá Pozemkový úřad Druhé rozhodnutí – o přechodu a výměně vlastnických práv. Tato listina je pro vlastníky velmi důležitá – je to nabývací listina k novým pozemkům, na základě které zapíše katastrální úřad nový stav do KN. Tímto rozhodnutím přechází do vlastnictví obce pozemky určené pro společná zařízení.

Věcná břemena Již součástí stanovení nároků je prověření existence věcných břemen a jiných omezení vlastnického práva. Vzhledem k tomu, že všechny nové parcely jsou po PÚ přístupné ze sítě obecních polních cest, není nutné zachovat věcná břemena týkající se přístupu na pozemky (právo chůze a jízdy), tato věcná břemena jsou většinou navržena ke zrušení. Jiná břemena – právo užívání – zůstávají zachována a přecházejí na nové pozemky. Zástavní právo je adekvátně převedeno v plném rozsahu na nové pozemky a s bankovním domem či jiným úřadem, v jehož prospěch je omezení dispozičního práva zaznamenáno, je nový stav také projednán.

Církevní půda Zvláštní skupinou jsou pozemky zapsané na LV Pozemkového fondu a jejichž původ je hromadně označován jako církevní půda. Pro jejich identifikaci je třeba nahlédnout do pozemkové knihy a v návrhu je oddělit jako identifikovatelné a porovnatelné s nárokem – odpovídající zákonným tolerancím ve výměře, ceně a vzdálenosti. Při projednání nároku Pozemkového fondu jsou zjišťovány případné potřeby vytvoření náhradních pozemků pro nevyřízené restituční nároky, kdy je vlastníkům přiznán nárok na náhradní pozemky. Umístění těchto pozemků, ač jsou i po dokončení PÚ zapsány na LV Pozemkového fondu, je projednáno s vlastníky, kterým budou po dokončení PÚ převedeny. Jejich umístění je kromě přání vlastníků omezeno cenou původních pozemků stanovenou podle oceňovacích předpisů v r. 1991.

Vytyčení pozemků Vlastník má právo po dokončené pozemkové úpravě na jedno bezplatné vytyčení nových pozemků. Vzhledem k tomu, že je tato záležitost značně nákladná je třeba, aby vlastník zvážil správný okamžik uplatnění svého požadavku. Pokud vlastník žádá o vytyčení pouze pro představu umístění jeho nových pozemků a má smlouvu s velkoplošným uživatelem, není jeho požadavek reálný a akceptovatelný. Došlo by k téměř okamžitému zničení hraničních znaků. Pozemkový úřad přistoupí k vytyčení pozemků těch vlastníků, kteří je sami užívají, užívají je jiní drobní zemědělci (doložené smlouvou o užívání), případně k žádosti o vytyčení doloží výpověď dosavadnímu uživateli. Těmto jsou pak v terénu předány hraniční znaky a vlastník je povinen o ně pečovat. K nově vytyčeným pozemkům jsou vytyčeny přístupové komunikace a následně pozemkovým úřadem realizovány. Společná zařízení jsou realizována dle společného výběru s obecním zastupitelstvem a finančních možností PÚ podle realizačních projektů zpracovaných autorizovanými projektanty.

Výsledek KPÚ Celý projekt je archivován na pozemkovém úřadě a jedno paré je předáno k uložení na obecní úřad. Jeho vypovídající schopnost časem slábne, protože se neaktualizuje. Výsledek pozemkové úpravy: * SGI – soubor grafických informací – DKM – digitální katastrální mapa * SPI – soubor popisných informací je předán katastrálnímu úřadu a ten udržuje katastr nemovitostí pouze v digitální podobě. Na rozdíl od všech předchozích podob KN je výměra pozemků po pozemkové úpravě určená ze souřadnic a tedy závazná. Nájemci jsou povinni po zápisu KPÚ do KN sepsat s vlastníky nové nájemní smlouvy, jejichž předmětem jsou již nové pozemky.

Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie