Inventarizace

Požadavky na inventarizaci veřejné zeleně v obcích i krajinné zeleně v rámci katastru se ze strany orgánů ochrany přírody za poslední období zvýšily. Zvláště pak s ohledem na povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Ustanovení zakotvená v novelizovaném zákoně o ochraně přírody a krajiny, tak i v novelizovaných vyhláškách o kácení dřevin byly postupně implementovány do pravidel dotačních programů, a to zejména  OPŽP.

Doposud musela být inventarizace zeleně (dřevin) v rámci projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci zpracovaná tak, aby bylo možné jednoznačně posoudit nejen zdravotní stav, ale i vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny, a to nejen stromů, které mají obvod kmene větší než 80cm, ale všech (s průměrem nad 10cm) na ploše, kde se bude dotovaný projekt realizovat. V případě, že inventarizované dřeviny byly určeny v rámci realizace projektu ke kácení, musela být doložena i soudním znalcem či lesním hospodářem odhadnutá cena pokáceného dřeva.

Z připravovaných materiálů pro čerpání dotací z OPŽP v programovém období 2014 – 2020 vyplývá, že v rámci projektů realizovaných v zastavěném území měst a obcí budou podporována zejména ta opatření, která zajišťující propojení stávající zeleně, s cílem zvýšení a zajištění biodiverzity. V rámci schvalování pak bude posuzováno, jestli toto propojení bude funkční. Proto bude základním požadavkem pro příjem dotací již zpracovaná (existující) inventarizace dřevin, na základě které bude záměr realizován. Tato inventarizace stávající zeleně by měla splňovat standardy (metodiky), které jsou doporučovány AOPK.

V současné době bylo ve zveřejněném všeobecném strategickém plánu OPŽP na období 2014 – 2020 uveden požadavek doložení pasportu, inventarizace a plánu správy a ochrany zeleně pro obce s počtem obyvatel nad 10 000. U ostatních žadatelů (tedy i menších obcí) však bude i nadále požadováno detailní zpracování inventarizace minimálně na ploše, která bude uvažovaným záměrem dotčena.

Základním požadavkem pro čerpání dotací pak zůstává zajištění ochrany plochy zeleně tím, že bude stabilizována v územním plánu.

S ohledem na dotace a jejich čerpání si mnohdy obce neuvědomí, že mezi základní požadavky patří zajištění desetileté udržitelnosti projektu, a to znamená, že se musí pod dohledem Fondu 10let intenzivně a velmi pozorně starat o výsadby, protože jinak reálně hrozí sankce v podobě vrácení dotace. Někdy jde o rozsáhlé projekty a ty každoročně „spolknou“ nemalé částky na kosení, zalévání, dosadby,…Nehledě pak na dotace, každá obec by měla vědět, na jakých plochách veřejné zeleně musí údržbu provádět a v jakém rozsahu.

Pasport a inventarizace zeleně poskytnou obci přehled nejen o rozsahu a charakteru ploch zeleně, kterou mají ve své správě, ale jsou i základním podkladem pro vyčíslení nákladů údržby a plánování její četnost

  • zpracování pasportu ani inventarizace stromů v obcích a městech nepředepisuje žádný zákon na druhou stranu se jedná o podklad velmi důležitý, základní evidence majetku obce (kvantitativní i kvalitativní)
  • pasport: vhodný i pro řadu činností při běžné údržbě (sekání trávníků, zimní údržba ploch, evidence ploch určených k náhradní výsadbě – povinnost ze zákona)
  • inventarizace: kontrola a zajištění provozní bezpečnosti stromů, koncepce ošetřování, kácení a výsadby, čerpání dotací na ošetření či výsadeb
  • podklady se zpracovávají v elektronické podobě

Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie